Selasa, 17 Januari 2012

Pembacaan Hadits Ba'da Maghrib 16012012

AMALAN UNTUK MEMASUKI SURGA
 
Hadis Abu Hurairah r.a : Seorang lelaki kampung telah datang menghadap Rasulullah SAW., lalu berkata : Wahai Rasulullah tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang membolehkan aku memasuki Surga. Rasulullah SAW bersabda : Engkau hendaklah mengabdikan mengabdikan diri kepada Allah, jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dirikanlah Shalat sebagaimana yang difardhukan dan keluarkanlah zakat yang diwajibkan serta berpuasa pada bulan Ramadhan. Lalu orang itu berkata : Demi Asma Allah yang berkuasa keatas diriku aku tidak akan menambah atau menguranginya sama sekali apa yang telah dijelaskan kepadaku. Setelah orang itu beredar Rasulullah SAW pun, bersabda : Barangsiapa yang ingin melihat ahli Surga maka lihatlah kepada lelaki ini.
(Riwayat Bukhari)
 
Syarah/Penjelasan :
Pada hadis diatas Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ada amalan-amalan yang akan menuntun kita memasuki surga yaitu, yaitu :

  1. Hendaklah mengabdikan diri kepada Allah, jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu. Menyekutukan Allah dengan apapun adalah tindakan syirik yang bisa menjadikannya keluar dari Islam.
  2. Dirikanlah shalat sebagaimana yang difardhukan, yaitu shalat lima waktu, shalat Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh. Janganlah sekali-kali mening-galkannya, karena meninggalkan shalat merupakan dosa yang sangat besar.
  3. Keluarkanlah zakat yang diwajibkan, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan bagi orang yang sudah nisab sementara zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai malam Idhul Fitri, kedua jenis zakat ini harus diberikan kepada para mustahik zakat. Sesuai dengan ayat dibawah ini : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah [9] : 60)
  4. Bepuasa pada bulan Ramadhan, seorang Muslim pada bulan ini harus ber-puasa sebulan penuh sesuai dengan Firman-Nya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkn atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perja-lanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) : memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".
      (QS. Al-Baqarah [2] : 183-184)
            Kemudian dari kalimat selanjutnya dalam hadis diatas : lalu orang itu berkata : Demi Asma Allah yang berkuasa keatas diriku, aku tidak akan menambah atau menguranginya sama sekali apa yang telah dijelaskan kepadaku. Setelah orang itu berlalu Rasulullah SAW pun bersabda : Barangsiapa yang ingin melihat ahli Surga maka lihatlah kepada lelaki ini. Dengan demikian kalu kita ingin masuk surga maka lakukan keempat amalan diatas.
 
INDEKS Hadits & Syarah®

Tidak ada komentar: